تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


یــِه روزی کِه خوشحال تــَر بودَم

یه نقاشی از پاییــــــز می گذارم

کِــه یادم باشَـــد، زِمستــــان تَنهـــا فَصــل زِندگــی نیستـــــ

هیـــچ فَصلـــی بی زِمستان مَــزه نِمی دَهَــد

و هیــچ آسیـــاب آرامـــی بی طــــوفــــــــان . . .

کــم کــم داریم زمستــــــــون رو رَد میکنیم و به فَصــلِ قشنگ بهـــــآر نزدیک تـــر میشیم...