تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

 من نمی گویم ولی فقیه معصوم است ،

اما ملتی که به امر خدا به امر ولی فقیه اعتماد می کنند ،

 خدا اجازه اشتباه به آن رهبر را نمی دهد و به نوعی به او معصومیت می بخشد.

 شهید دکتر چمران
اللهم احفظ و انصر قائدنا و مرجعنا الخامنه ای...