تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


مــولا غـمـ خــود بـه خـواهــرت مـی گـویـمـ ؛
درد دل خـود بـه اکـبـرت مـی گـویـمـ ؛
ایـن بــار اگـر بـه کــربــلایـمـ نـبــری ؛
آقـا بـه خـدا بـه '' م ا د ر ت '' مـی گـویـمـ