تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ


هـرگـز ◀نـمـازت▶ را تـرک مـکـن!

⚡مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک⚡

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان⬅

بـازگـ شت بـه دنـیـاست

تـاسجـده کـنـنـد...ولـو یـک◀سـجـده