تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ●/ در عیــد قـــربـاטּ بـایـد بـﮧ قــربـانگـاه بـرسـی /●

▬▬▐ قــربـانگـاه نـفــس▌▬▬

بـایـد نـفـس خــ✘ــود را در محضـــر ذات ربــوبـی قــربـاטּ ڪـنـی تـا ذبیــح الله شـوی

❦ حضـرت اسمـاعیـل ذبــح نشد ولـی چــــرا 【مقــام ذبیـح اللهـی】 را ڪـسب ڪـــرد؟

┘◄ چــون در دروטּ خــود بـﮧ قــربانگــاه رفت و نفـس خــ✘ــود را قــربـانـی ڪـــرد مــا هــم

مـی تـوانیـم بـﮧ 【مقـام ذبیــح اللهـی 】بـرسیــم . . .

╣◄ بـایـد اراده خـود را در وادے تــوحیـــد ذبــح ڪـنیـــم ►╣

عـرفــﮧ مـقـدمـــﮧ است بـرای مـعــرفت تا در عیــد قـربـان قـربـانی شـوی . . .

「♥」استـاد معظم حاج شیـخ علــﮯ فــــروغــﮯ

+عیدتون مبارک