تبلیغات

(✿◠‿◠) دختـــــــــــرانِ امام زمــــآنیツ

امام خامنــﮧ ای(مدظلــﮧ العالی):

زن مسلمان زنـﮯ است کــﮧ

هم دین خود را، حجاب خود را، زنانگـﮯ خود را، ظرافت ها و رقت ها و لطافت های خود را حفظ مــﮯ کند؛

هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقرب به خدا پیشروی مـﮯ کند 

و شخصیت های برجستــﮧ  ای را نشان مـﮯدهد 

و هم در میدان سیاســحضور دارد.

این مـــﮯ شود الگویــﮯ برای زنان.

1379/06/30در حمایت از استقلال زنان، 

دنیا سیزده قرن است کــﮧ  از اسلام عقب است.